lpr

חניון מנוהל

זיהוי לוחיות רישוי LPR וניהול חניונים המבצע פתיחה וסגירת שערים ומחסומים לפי זיהוי לוחית הרישוי של הרכב או תגים בזמן אמת. מערכת הזיהוי מותאמת ללוחיות הרישוי בארץ מבחינת מידת הלוחית, תצורת המספרים וצבעי הלוחיות. הזיהוי מתבצע בזמן אמת וכל רכב מורשה יכול להיכנס או לצאת מהחניון בשעות שהוגדרו לו ללא התערבות שומר או מפעיל חניון. תגי הרכב בניהול חניונים לפתיחה וסגירת מחסומים ושערים בזיהוי תג רכב מטווח ארוך מהווה מוצר משלים למערכת בקרת כניסה. חניון מנוהל מהווה חוצץ ביטחון כבר בשערי האתר ונותן מעגל אבטחה נוסף. בנוסף, מעגל אבטחה זה המרוחק מבניין וקומות המשרדים מגן על כלי התחבורה של עובדי המשרד ומונע גישה למחסנים חיצוניים.